Kinh tế

Giải pháp nào cho phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam?

18:04, 03/01/2024

Việc triển khai kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt trong bối cảnh phải thay đổi tư duy, nhận thức, điều chỉnh về chiến lược, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thể chế hóa.